عنوان گروه آموزشی دانشکده علوم پایه
نام -
نام خانوادگی -
      استاد سرور- استاد فصیحی
 

کلیه درس این هفته ازتاریخ 16 /9 /92  روزهای شبنه، سه شنبه، دوشنبه برگزار نمی گردد جبرانی درس برنامه ریزی شهرهای جدید- اقتصاد توسعه روز پنجشنبه از ساعت 30 /13 - 15 /18 برمی گردد.